Profil společnosti

Společnost SOLODOOR a.s. byla založena v roce 1997 a je nástupnickou organizací divize Dřevařské výroby SOLO Sušice, a.s.

Společnost SOLODOOR a.s. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 622. Název společnosti se do cizích jazyků nepřekládá.

Společnost SOLODOOR a.s. je v současné době jednou z největších českých firem zabývající se výrobou interiérových dveří a obložkových zárubní.  Zaměstnává více než 200 zaměstnanců a zařadila se tímto na přední místo mezi největší zaměstnavatele regionu.  Hlavním výrobním programem je výroba široké škály nejrůznějších typů interiérových dveří, speciálních dveří a obložkových zárubní. Díky intenzivnímu vývojovému programu přichází společnost SOLODOOR a.s. každoročně s řadou novinek ve svém výrobním programu a řadí se k inovačním leaderům na trhu interiérových dveří a zárubní.

Komplexní službou pro zákazníky společnosti SOLODOOR a.s. je také zajišťování profesionálního poradenství při výběru dveří a zárubní a realizace jejich montáže. Jako renomovaný dodavatel s dlouholetou tradicí SOLODOOR a.s. úspěšně expanduje také na zahraniční trhy. Významnou pozici společnost v současné době zaujímá zejména na trzích střední a východní Evropy.

SOLODOOR a.s. vykonává většinu svých činností, mimo prodeje a části marketingových aktivit na adrese Nádražní 166, 342 01 Sušice, kde je také sídlo společnosti. V rámci vybudovaného a trvale rozvíjeného systému managementu jsou zapracovány požadavky relevantních zainteresovaných stran včetně příslušných interních a externích aspektů, které jsou samostatně definovány v samostatné kapitole Integrované příručky.

Součástí strategie společnosti je neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb, snižování dopadů na životní prostředí a prevence znečišťování, a proto se vedení společnosti rozhodlo zdokonalovat integrovaný systém řízení podle norem řady ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

Politika kvality a enviromentu

V současné době se jedná o společnost s akcionářsky stabilizovanou strukturou a s významným postavením na českém trhu.

Výroba interiérových dveří a zárubní je z hlediska vlivu na životní prostředí ekologicky čistá. Ministerstvo životního prostředí České republiky udělilo společnosti SOLODOOR a.s. licenci k používání ekoznačky „Ekologicky šetrný výrobek“ na výrobky: interiérové dveře a obložkové zárubně pod registračním číslem 12-26.

Společnost má sídlo v Sušici, na pokraji CHKO Šumava a Národního parku Šumava. Proto vedení společnosti věnuje vlivu provozu společnosti na životní prostředí značnou pozornost. Vlastní sídlo společnosti s celou výrobou leží v unikátním přírodním prostředí, využívaného především domácí a zahraniční klientelou k rekreačním účelům. Vlastní blízkost unikátního šumavského krajinného komplexu bere vedení společnosti jako závazek k zachování tohoto životního prostředí.

Hlavním potencionálním zdrojem negativního vlivu na životní prostředí je vlastní výroba a zde je opět hlavním potencionálním činitelem odpad z výroby. Nejedná se o nebezpečný odpad. Veškerý odpad z výroby je ukládán na vyhrazených místech do speciálních nádob, je likvidován externími firmami. Důraz je taktéž kladen na druhotné využití odpadů. Obaly uváděné na trh společností SOLODOOR a.s. splňují požadavky stanovené zákonem o obalech.

Podpůrné provozy (údržba, sklady surovin, sklady hotových výrobků, administrativní činnosti, atd.) nemají nestandardní činitele vlivu na životní prostředí.

Veškeré vlivy na životní prostředí, jejich dopady a řešení jsou popsány v registru environmentálních aspektů a v další firemní environmentální dokumentaci.

Základním strategickým cílem v oblasti politiky kvality společnosti je:

„Prostřednictvím intenzivního vývoje neustále zlepšovat designové a užitné vlastnosti výrobků a jejich kvalitu, současně s tím být spolehlivým a rychlým dodavatelem nabízejícím nejenom samotný výrobek, ale i širokou škálu doplňkových služeb souvisejících s jeho prodejem.“

Zavedením systému managementu kvality a environmentálního managementu podle doporučení ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 se vedení společnosti zavazuje k neustálému zlepšování kvality poskytovaných služeb a výrobků, standardizaci, prevenci znečišťování životního prostředí a neustálému zlepšování systému řízení kvality a environmentu při současné shodě všech činností společnosti s platnou legislativou.

Strategie společnosti v oblasti kvality a environmentu

Základní strategií společnosti SOLODOOR a.s. je být spolehlivým dodavatelem interiérových dveří a zárubní, který svým zákazníkům nabízí nejenom vysoce kvalitní a designově atraktivní výrobky v krátké lhůtě dodání, ale spolu s výrobkem nabízí také širokou škálu doplňkových služeb s jeho prodejem souvisejících.

Dlouhodobým záměrem společnosti není navyšovat objem vyráběné produkce levnými výrobky, ani přesun obchodních aktivit do segmentu luxusních dveří, ale posílení pozic ve středním cenovém segmentu zaměřeném primárně na neustále posilující nabídku atraktivních CPL a SOLO 3D povrchů doplněných novými lakovanými povrchy pro ty náročnější zákazníky. Obecně je na inovace v oblastech nových povrchů kladen veliký důraz a pro období let 2018 – 2019 budou inovace povrchů zaměřené také oblast základních folií se strukturou pro řetězcovou nabídku a na nalezení nových dodavatelů dřevinových dekorů na bázi přímé laminace, které v rámci ČR stávající výrobci nevyužívají.

Našich dlouhodobých cílů chceme dosáhnout zejména maximálním využitím inovačního potenciálu našich zaměstnanců, a to jak v oblasti neustálé inovace designu a užitných vlastností našich výrobků, tak v oblasti inovací našich marketingových a obchodních postupů. Společnost SOLODOOR a.s. směruje veškeré své aktivity k tomu stát se leaderem v oblasti výrobkových inovací a inovací obchodních postupů mezi českými výrobci interiérových dveří a zárubní.

Jsme společností, která se dlouhodobě zaměřuje na široké portfolio zákazníků, a tento směr nadále rozvíjíme. Naší cestou není specializace na jeden prodejní kanál. Veškeré naše úsilí směřujeme a nadále budeme směřovat k tomu, abychom byli spolehlivým dodavatelem zákazníků ze segmentu DIY, specializovaných velkoobchodů i maloobchodních sítí a developerských projektů. Zákazníkům z jednotlivých tržních segmentů přitom chceme nabízet řešení maximálně vhodná pro každou z těchto oblastí trhu a podle specifik každého z těchto prodejních kanálů vhodně diverzifikovat tam nabízené výrobkové portfolio. Tomuto postupně přizpůsobujeme nejenom aktivity v oblasti vývoje nových výrobků, ale také diverzifikujeme marketingové aktivity spojené s prodejem výrobků SOLODOOR v každém jednotlivém prodejním kanálu. Pro období let 2018 – 2019 je strategickým záměrem společnosti vybudovat silný prodejní segment přímých dodávek do developerských projektů, kterých se v uplynulých letech SOLODOOR zúčastnil pouze nepřímo prostřednictvím svých obchodních partnerů. Dalším strategickým záměrem pro zmíněné období je expanze sítě franchisingových prodejen zejména v krajských městech.

Klíčovou částí strategie společnosti je posilování značky SOLODOOR . Známost značky SOLODOOR je společně s neustálou inovací našich výrobků a zvyšováním jejich kvality klíčovým předpokladem pro další posílení pozice na trhu interiérových dveří a zárubní. Cílovou skupinou pro posílení známosti značky SOLODOOR jsou přitom zejména finální zákazníci. S přihlédnutím k aktuálním trendům v oblasti marketingu budeme maximální důraz klást zejména na posílení neustále se rozvíjejících nových forem internetového marketingu a současně zkvalitnění materiálů pro přímou podporu prodeje (katalogy, produktové listy, argumentáře, produktová a montážní videa).

Při zavádění nových výrobků do portfolia společnosti je vždy přihlíženo na platnou legislativu a na celkové dopady do oblasti životního prostředí.

 

V Sušici 2. 1. 2018